Algemene voorwaarden


Plaatsing/toelating:

De workshops van netJEwerk vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Annuleren/ontbinden/opzeggen:

Bij ontbinding van de overeenkomst door de deelnemer, zonder dat sprake is van een aan de organisatie van netJEwerk toerekenbare tekortkoming, geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk (of per mail) dient te geschieden.

Annulering (schriftelijk of per mail) is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang van het event. Indien er geen afmelding is ontvangen en de deelnemer is toch niet aanwezig is op het event zal het volle bedrag gefactureerd worden. Uiteraard mag een deelnemer zich laten vervangen.

Annuleren/ontbinden/opzeggen netwerkbuddy programma:

* de overeenkomst kan 7 dagen per mail van te voren 100% kosteloos worden geannuleerd.
* indien je binnen 7 dagen tot 3 werkdagen van te voren annuleert 50%
* bij 3 werkdagen en minder 75%
* de mogelijkheid bestaat om iemand anders in de plaats te laten komen
* of de datum binnen een tijd van 2 maanden te verplaatsen

Betaling:

Alle opgegeven prijzen zijn in- of exclusief BTW. Dit staat per pagina beschreven. Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn.

Aansprakelijkheid:

netJEwerk is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming is de organisatie alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. Als de organisatie gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

Persoonsregistratie:

Door het aangaan van een overeenkomst met de netJEwerk wordt aan de organisatie toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de organisatie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Toestemming tot verspreiding deelnemerslijst:

Door deelname aan de workshop geeft deelnemer toestemming aan opname op een deelnemerslijst die wordt verstrekt aan de overige deelnemers en door de organisatie niet wordt verstrekt aan derden of anderszins oneigenlijk wordt gebruikt.

Share